Käyttöehdot

Cropcorna.app on verkkoalusta, jota ylläpitää Cropcorn lähiyrittäjien, lähituotteiden ja lähitapahtumien markkinointia varten. Cropcorn ylläpitää cropcorn.app verkkosivua ja markkinoi alustalla olevia yrityksiä, sekä heidän ilmoittamiaan tuotteita ja tapahtumia parhaan kykynsä mukaan, pyrkien tuomaan näkyvyyttä ja kävijävirtoja kaikille alustalla oleville yrityksille.

Cropcorn verkkoalusta mahdollistaa yrittäjien, tuotteiden ja tapahtumien markkinoinnin. Sivustolle ilmoittautuvat tahot vastaavat itse oman ilmoituksensa sisällöstä, ilmoittamiensa tietojen oikullisuudesta sekä tuotteiden ja tapahtumien laadusta. Cropcorn ei ole vastuussa mahdollisesti virheellisesti ilmoitetuista tiedoista verkkoalustan ilmoituksissa tai tuotteiden tai tapahtumien laadusta. Cropcorn alustalla saa markkinoida ainoastaan yrityksiä, tapahtumia, tuotteita ja elintarvikkeita, jotka toimivan Suomen lakien mukaan ja joilla on tarvittavat luvat ja vakuutukset. Cropcorn ei vastaa yritysten mahdollisesti myymistä virheellisistä tuotteista tai tapahtumista.

Tuotteiden ja tapahtumien ilmoittajat vakuuttavat, että tiedot ovat oikein, ja sitoutuvat muuttamaan tietoja tarvittaessa ja pitämään tiedot ajan tasalla. Ilmoituksen tekijä sitoutuu tarkistamaan ilmoituksen sisällön vastaamaan sen oikeellisuudesta. Cropcorn pidättää oikeuden poistaa ilmoitukset, jotka eivät ole hyvän käytännön mukaisia tai rikkovat Suomen lakia. Cropcorn pidättää oikeuden myös poistaa ilmoitukset, jotka eivät ole Cropcorn alustan teeman mukaisia (lähiruoka, lähipalvelut ja lähitapahtumat).

Cropcorn pidättää oikeuden käyttää tuote- ja tapahtumailmoituksissa olevaa sisältöä Cropcorn -alustan markkinoinnissa kaikkien osapuolten hyötyä tavoitellen, esimerkiksi erilaisilla sosiaalisen median alustoilla.


Vastuulauseke

Crocornilla on oikeus tuottaa ja tarjota verkkoalusta, sen sisältö ja ominaisuudet parhaaksi valitsemallaan tavalla. Cropcornilla on oikeus milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta lisätä, muuttaa ja poistaa verkkoalustalta kohtia. Cropcorn pyrkii ylläpitämään alustaa parhaan kykynsä mukaisesti, mutta ei takaa verkkoalustan keskeytyksetöntä, oikea-aikaista ja virheetöntä toimivuutta ja saatavuutta.

Cropcorn pyrkii, silloin kuin se katsotaan kohtuudella mahdolliseksi, sopivaksi katsomallaan tavalla tiedottamaan verkkoalustalla tapahtuvista muutoksista ja katkoksista osallistujille.

Cropcorn pyrkii huolehtimaan verkkoalustan tietoturvallisuudesta. Cropcorn ei kuitenkaan vastaa tietoturvallisuuden puutteiden kuten virusten aiheuttamista vahingoista. Käyttäjät vastaavat itse omien laitteidensa ja järjestelmiensä suojauksesta.

Cropcorn ei vastaa mistään tapahtuman tai tuotteen ostotapahtuman aikana aiheutuneista vahingoista. Cropcorn ei ole vastuussa eikä missään tapauksessa korvaa suoria, epäsuoria, välittömiä tai välillisiä vahingonkorvausvelvollisuuteen perustuvia vahinkoja tai erityisvahinkoja, joita verkkoalustan käytöstä voi aiheutua. Cropcorn ei vastaa kolmansien osapuolten, kuten puhelin- tai tietoliikenneyhteyksien ylläpitäjien, toiminnasta tai näistä aiheutuvista vahingoista tai kuluista. Cropcorn ei myöskään ole vastuussa verkkosivun sisältämistä virheistä, puutteista tai myöhästymisestä.


Ylivoimainen este

Cropcorn ja Cropcornin rekisteröity käyttäjä vapautuvat velvoitteestaan noudattaa käyttöehtoja ja velvoitteita siksi ajaksi ja siinä laajuudessa, kun Käyttöehtojen täyttämättä jättäminen johtuu ylivoimaisesta esteestä (force majeure).